Базова література самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення

 1. Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш. А. Амонашвили. – Минск : Университетское, 1990. – 560 с.
 2. Бех І. Д. Виховання особистості : Сходження до духовності : наук. вид. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
 3. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.
 4. Евтух Н. Б. Реализация системы самопознания в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы  / Н. Б. Евтух, Т. В. Черкашина // Известия Южного федерального университета. Серия «Педагогические науки». – 2013. – № 6. – С. 22–31.
 5. Євтух М. Б. Культура взаємин / М. Б. Євтух, Т. В Черкашина : підруч. – 3-є вид., переробл. і доп. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. – 340 с.
 6. Евтух Н. Б., Пиньковская Э. А., Черкашина Т. В. Методики личностно-профессионального самосовершенствования субъекта педагогической деятельности на основе самопознания : учебно-методическое пособие : для педагогических работников / Н.Б.Евтух, Э.А. Пиньковская, Т. В. Черкашина. – Черкаси : Издатель Чабаненко Ю. А., 2016. – 404 с.
 7. Євтух М. Б. Педагогічна психологія : підруч. / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Н. В. Ладогубець, Т. В. Ільїна. – К. : Кондор-Видавництво, 2014. – 420 с.
 8. Пиньковская Э. А. Духовное материнство / Э. А. Пиньковская. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2013. – 200 с.
 9. Пиньковская Э. А. Сказки Феи Фасты / Э. А. Пиньковская. – Изд. 2-е, доп. – Фастов : Полифаст, 2006. – 160 с.
 10. Пиньковская Э. А. «Кто ты?». Том 1. / Э. А. Пиньковская. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2011. – 814 с.
 11. Пиньковская Э. А. «Эгология». Том 2. / Э. А. Пиньковская. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2012. – 438 с. + 3 таблицы.
 12. Пиньковская Э. А. «Детектор лести». Том 3. / Э. А. Пиньковская. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2013. – 438 с. + 3 таблицы.
 13. Самодиагностика. Сборник тестов: учеб. пособ. /под общей ред. Н. Б. Евтуха, Т. В. Черкашиной. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю.А., 2010. – 240 с.
 14. Сапина И. В поисках смысла / И. Сапина. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2010. – 178 с.
 15. Сапина И. Осмысление / И. Сапина. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2007. – 156 с.
 16. Сапина И. Преодоление / И. Сапина. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2008. – 144 с.
 17. Сапина И. Размышления / И. Сапина. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2007. – 144 с.
 18. Черкашина Т. В. Застосування системи самопізнання та самовдосконалення особистості в сучасній педагогічній практиці / Т. В. Черкашина // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наукових праць : В 2-х кн. – Кіровоград : Імекс-Лтд, 2013. – Вип. 17. – Кн. 2. – С. 420–430.
 19. Черкашина Т. В. Культура взаємин у сучасній педагогічній практиці : навч.-метод. посіб. : для педагогічних працівників / Т. В. Черкашина. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 90 с.
 20. Черкашина Т. В.Круглий стіл як форма педагогічної співпраці в умовах сучасного освітнього середовища : метод. посіб. для пед. прац. / Т. В. Черкашина. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 68 с.
 21. Черкашина Т. В. Культура взаимоотношений в профессиональной деятельности  преподавателя высшей школы / Т. В. Черкашина // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти україни у контексті Болонського процесу». – 2012. – № 2 (додаток 2). – Т. 2 . – С. 84–87.
 22. Черкашина Т. В. Проблемы формализованных подходов в учебно-воспитательном процессе высшей школы / Т. В. Черкашина // Проблеми сучасної педагогічної науки. Сер.: Психологія і педагогіка. – Ялта : РВВ КГУ. – 2011 – Вип. 32. – Ч. 2. – С.  174–181.
 23. Черкашина Т. В. Профессиональное самосовершенствование преподавателя высшей школы как субъекта самопознавательной деятельности / Т. В. Черкашина // Ученые записки Забайкальского Государственного Университета. Серия: Профессиональное образование, теория и методика обучения. –  2013. – № 6 (53). – С. 154-161.
 24. Черкашина Т. В. Самовдосконалення викладача вищої школи на засадах самопізнання / Т. В. Черкашина // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – 2012. – № 3 (46). – Т.1. – С. 547–554.
 25. Черкашина Т. В. Самопізнання як фактор професійного зростання викладача вищої школи / Т. В. Черкашина // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – Х. : Вид-во Віронець А. П. «Апостроф», 2012. – Вип. 41. – С. 85-93.
 26. Черкашина Т. В. Самопознание как способ предупреждения развития коррупции в университетской среде / Т. В. Черкашина // Теоретичні питання освіти і виховання : зб. наук. праць / за заг. ред. О. В. Матвієнко. – Випуск 43. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 9–12.
 27. Черкашина Т. В. Теоретические и методические основы профессионального самосовершенствования субъекта педагогической деятельности: [монография] / Т. В. Черкашина ; Под научной редакцией  Н. Б. Евтуха. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2014. – 444 с.
 28. .Черкашина Т. В.  Управление временным ресурсом в деятельности преподавателя высшей школы деятельности / Т. В. Черкашина // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. праць / гол. ред. Г. П. Шевченко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – Вип. 4 (39). – С. 199–208