МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК». 4.1. Загальні положення реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток»

Черкашина Т. В., доктор педагогічних наук,

 професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

 МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК» ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Фрагменти з навчально-методичного посібника

4.1. Загальні положення реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток»

Мотивацією до системного саморозвитку засобами самопізнання може слугувати промовистий вислів Махатми Ганді: «Почніть змінювати в собі те, що ви хочете змінити навколо». Зміст цієї духовно-моральної настанови спрямовує до усвідомлення того, що всі проблеми зосереджені в людині, в її індивідуальному сприйнятті філософських категорій «добра у злі» та «зла у добрі», її ставленні до розуміння проблем інших, розумінні безумовності дії причинно-наслідкового зв’язку в ієрархії соціальних, професійних, міжособистісних комунікацій в залежності від цілепокладання з свідомо обраної ролі у сфері докладання особистих зусиль: руйнівника, охоронця, будівничого.

Мета реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» полягає у свідомому духовно-моральному, професійно-орієнтованому, соціально значущому саморозвитку суб’єкта педагогічної діяльності засобами самопізнання. Предметом слугують методики, технологічні конструкти реалізації функції «Рефлексії та професійного саморозвитку» професійного стандарту педагогічних працівників. Завдання орієнтовані на опанування методиками реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» відповідно до професійного стандарту педагогічних працівників, об’єктивацію самооцінки особистої ефективності в педагогічній практиці.

Ключові поняття і та визначення. Термін «рефлексія (від лат. reflexio – звернення назад) – розумовий процес, спрямований на самопізнання, аналіз своїх емоцій і почуттів, станів, здібностей, поведінки» з’явився спочатку в філософії, потім став популярним в інших областях знань, в тому числі в психології. На підставі трактування Джона Локка, рефлексії як особливого джерела знань, було сформовано окремий напрям – інтроспективна психологія.

Загалом у психологічному контексті рефлексія має здатність змінювати структури свідомості, а також її зміст. Рефлексія починає формуватися в молодшому шкільному віці, а в підлітковому стає основним фактором регуляції поведінки і саморозвитку. Головна проблема полягає у рефлексії над питанням «Хто я?».

Одним з базових понять є «саморозвиток» – як постійна робота над собою, самовдосконалення і вироблення особистих якостей. У цьому процесі людина концентрується на своїх власних бажаннях і цілях і постійно видобуває все нові і нові знання для їх досягнення.

Самоаналіз, в контексті проблеми, розглядається як спосіб виховання волі на основі самодисципліни та самоорганізації, з прогнозованим результатом у вигляді розвиненого почуття міри, самовладання, позитивного, логічного, конструктивного, проектного мислення, вміння обирати головне з багатоманітних факторів.

З метою аналізу характерних взаємозв’язків у структурі індивідуального ресурсу сил (надалі ІРС) надамо визначення. ІРС – інтегративний психофізичний продукт, який уміщує в собі такі структурно-змістові компоненти як пам’ять, бажання, емоції, почуття, думки у проявах сили розуму, сили волі, сили духу. Характеризується стійкістю вольового, емоційного, ментального імунітету з метою вирішення особистісно-професійних завдань.

Список рекомендованих джерел

 1. БехІ. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2012. 256 с.
 2. Євтух М.Б., Піньковська Е. А., Черкашина Т. В. Методики особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності на засадах самопізнання : навчально-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2015. 400 с.
 3. Євтух М. Б., Черкашина Т. В. Дослідження стану культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища : науково-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : ЧОІПОПП ЧОР, 2015. 122 с.
 4. Євтух М.Б., Черкашина Т. В. Культура взаємин : підручник. 3-те вид., переробл. і допов. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. 340 с.
 5. Євтух М.Б., Черкашина Т. В. Педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення : підручник. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. 348 с.
 6. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: навч. посіб. / упоряд. : І.А. Зязюн, Н. Г. Базелевич, Т. Г. Дмитренко та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. Київ : СПД Богданова А. М., 2008. 462 с.
 7. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2001. 516 с.
 8. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 1. «Кто ты?». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2011. 814 с.
 9. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 2. «Эгология». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2012. 438 с. + 3 таблицы.
 10. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 3. «Детектор лести». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2013. 436 с. + 3 таблицы
 11. Самодиагностика. Сборник тестов: учебное пособие / под общей редакцией Н.Б. Евтуха, Т. В. Черкашиной. Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2010. 240 с. 
 12. Самопізнання і самовдосконалення в схемах, формулах, таблицях: навчально-методичний посібник / за загальною редакцією Е. А. Піньковської, Т. В. Черкашиної. Укладач А. В. Аносова. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. 152 с.
 13. Сковорода Г.C. Повне зібрання творів: У 2-х т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. 531 с.; Т. 2. 574 с.
 14. Черкашина Т. В. Сучасні педагогічні практики: педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення: навчально-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. 162 с.
 15. Черкашина Т. В. Методика реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» професійного стандарту педагогічних працівників: навчально-методичний посібник для післядипломної освіти педагогічних працівників. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. – 144 с.