МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК». 4.3.5. Програмування і планування реалізації функції рефлексії та професійного саморозвитку. Етапи зміцнення сил засобами системного самоаналізу.

Черкашина Т. В., доктор педагогічних наук,

 професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК» ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Фрагменти з навчально-методичного посібника

4.3.5. Програмування і планування реалізації функції рефлексії та професійного саморозвитку. Етапи зміцнення сил засобами системного самоаналізу. Методика за означеною схемою призначена для якісного самоаналізу розвитку розуму, волі, віри у себе як розумно мислячого суб’єкта педагогічної діяльності, громадянина свого часу, сприяє зміцненню та примноженню життєвих сил (таблиця 2.4) [12]. Пропоновану схему у вигляді сходів з рівневими переходами слід розглядати зліва-направо та знизу-уверх, аналізуючи зміст кожної з дев’яти щаблин у динаміці розвитку особистих досягнень від низького до високого рівня.

Таблиця 2.4

Етапи зміцнення сил (у розумі, душі, дусі) [12]

Рівні Етапи зміцнення сил Динаміка досягнень Сходини
Високий рівень ДУХ                             СИЛА ДУХУ 3. Результат
                        САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 2. Досвід
                     ЗАКОНИ ВИЩОГО ПОРЯДКУ 1. Знання
Середній рівень ДУША                   СИЛА ВОЛІ 3.   Результат
               САМОСВІДОМІСТЬ 2. Досвід
            ЗАКОНИ МОРАЛЬНІ 1.     Знання
Низький рівень РОЗУМ         СИЛА РОЗУМУ 3. Результат
    ЗАКОНОСЛУХНЯНІСТЬ 2.    Досвід
 ЗАКОНИ ГРОМАДЯНСЬКІ 1.     Знання

               Фізичні сили примножуються силою волі. Силу волі зміцнює сила розуму. Сила розуму міцнішає від наявності сили духу. Силу духу укріплює віра Від знань – сила. Від віри – міць. Від любові – терпіння, розуміння, прощення. Все взаємопов’язано і взаємозалежно [10]. Подальша об’єктивація самооцінки сприятиме цілеспрямованому просуванню вгору за означеними щаблинами схеми.

            Критерії досягнень у сферах життєдіяльності. Самоаналіз за таблицею 2.5 спрямовує до гармонізації основних життєвих сфер розумно мислячого суб’єкту педагогічної діяльності, сприяє планомірним досягненням у розвитку розумності, душевності, духовності.

Таблиця 2.5

Критерії досягнень у сферах життєдіяльності [12]

Щаблина Фізична сфера Душевна сфера Духовна сфера
1. Уміння бути радісним Уміння бути справедливим Уміння прощати себе
2. Уміння бути активним Уміння не ображатися Уміння прощати друзів
3. Уміння бути здоровим Уміння не ображати Уміння прощати ворогів

            У таблиці представлено критерії успішного перебування розумно мислячого суб’єкта педагогічної діяльності у фізичній, душевній, духовній сферах на одній з трьох щаблин. Перша щаблина співвідноситься з низьким рівнем особистих досягнень, друга – із середнім, третя – з високим. Одночасність розгляду себе у всіх сферах зазначає їх взаємозв’язок, взаємозалежність та необхідність комплексного докладання зусиль для гармонійного саморозвитку.

Ключі з морального оздоровлення. У таблиці 2.7 представлено унікальні рекомендації з морального оздоровлення розумно мислячого суб’єкта педагогічної діяльності. Самоаналіз рекомендовано проводити в залежності від вирішення усвідомлених завдань особистого розвитку засобами рефлексії.

Таблиця 2.7

Ключі з морального оздоровлення [12]

Щаблина Досягнення з морального оздоровлення Спосіб досягнення
1. Бути вільним Звільнитися від пороків
2. Бути сильним Встояти перед спокусами
3. Бути безстрашним Не боятися самого себе
4. Бути терплячим Жити по совісті
5. Бути радісним Любити ближнього
6. Бути щедрим Дарувати свою доброту
7. Бути мудрим Простити образника

Закладений в таблиці алгоритм самовдосконалення дає змогу віднайти оптимальний варіант вирішення поставлених програмних завдань.

            З метою об’єктивації самооцінки особистої ефективності надамо узагальнені характеристики етапів особистісно-професійного саморозвитку.

 1. Виявлення негативної якості в собі.
 2. Аналіз вчинків, слів, думок.
 3. Формування бажання до позитивних самозмін.
 4. Моделювання нового образу поведінки.
 5. Застосування знань про себе (життя у новій якості).
 6. Аналіз причин успіху чи невдач.
 7. Корекція подумки звичного способу мислення та перехід на наступний більш високий рівень, щаблину, приступець [12].

Послідовність самоаналізу власних думок, слів, дій за вказаним алгоритмом дає змогу вийти з будь-якої неприємної ситуації, вирішити надскладну проблему, змоделювати нові програмні дії до подальшого самовдосконалення та професійного саморозвитку відповідно до професійного стандарту педагогічних працівників.

 

Перелік питань самоконтролю знань

 1. Виходячи з інтегративних рівневих характеристик ментальної працездатності, проаналізуйте своє вміння до об’єктивації самооцінки особистісно-професійних досягнень (низький, середній, високий рівень). Складіть індивідуальний план з подальшої реалізації функції рефлексії та професійного саморозвитку.
 2. Використовуючи таблицю «Інтегративні рівневі характеристики комунікативної культури» визначте свій рівень особистісно-професійних досягнень у вирішенні конфліктних педагогічних ситуацій. Складіть індивідуальну програму з реалізації функції рефлексії та професійного саморозвитку, зокрема в досягненні більш високого рівня комунікативної культури.
 3. На основі правил, що діють в ієрархії педагогічних комунікацій, охарактеризуйте специфічні ознаки культури незгоди. Наведіть приклади з педагогічної практики, де ви проявили високий рівень культури незгоди.
 4. Проаналізуйте особисту готовність до подальшої реалізації функції рефлексії та професійного саморозвитку. Складіть індивідуальний план особистісно-професійного самовдосконалення за активізованими до трансформації якостями. Оберіть відповідну самодіагностичну методику для виконання запланованих завдань.
 5. Охарактеризуйте динаміку об’єктивації самооцінки з реалізації функції рефлексії та професійного саморозвитку професійного стандарту педагогічних працівників.
 6. Обґрунтуйте необхідність застосування (або обмеження в застосуванні) методики з реалізації функції рефлексії та професійного саморозвитку в сучасній педагогічній практиці.

 

Список рекомендованих джерел

 1. БехІ. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2012. 256 с.
 2. Євтух М.Б., Піньковська Е. А., Черкашина Т. В. Методики особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності на засадах самопізнання : навчально-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2015. 400 с.
 3. Євтух М. Б., Черкашина Т. В. Дослідження стану культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища : науково-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : ЧОІПОПП ЧОР, 2015. 122 с.
 4. Євтух М.Б., Черкашина Т. В. Культура взаємин : підручник. 3-те вид., переробл. і допов. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. 340 с.
 5. Євтух М.Б., Черкашина Т. В. Педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення : підручник. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. 348 с.
 6. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: навч. посіб. / упоряд. : І.А. Зязюн, Н. Г. Базелевич, Т. Г. Дмитренко та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. Київ : СПД Богданова А. М., 2008. 462 с.
 7. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2001. 516 с.
 8. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 1. «Кто ты?». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2011. 814 с.
 9. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 2. «Эгология». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2012. 438 с. + 3 таблицы.
 10. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 3. «Детектор лести». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2013. 436 с. + 3 таблицы
 11. Самодиагностика. Сборник тестов: учебное пособие / под общей редакцией Н.Б. Евтуха, Т. В. Черкашиной. Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2010. 240 с.
 12. Самопізнання і самовдосконалення в схемах, формулах, таблицях: навчально-методичний посібник / за загальною редакцією Е. А. Піньковської, Т. В. Черкашиної. Укладач А. В. Аносова. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. 152 с.
 13. Сковорода Г.C. Повне зібрання творів: У 2-х т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. 531 с.; Т. 2. 574 с.
 14. Черкашина Т. В. Сучасні педагогічні практики: педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення: навчально-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. 162 с.
 15. Черкашина Т. В. Методика реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» професійного стандарту педагогічних працівників: навчально-методичний посібник для післядипломної освіти педагогічних працівників. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. – 144 с.