МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК». 4.2.1.Ієрархія цілей. 4.2.2. Інтегративний показник свідомого вдосконалення пам’яті

Черкашина Т. В., доктор педагогічних наук,

 професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

 МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК» ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Фрагменти з навчально-методичного посібника

4.2. Самоаналіз особистісно-професійної діяльності з реалізації освітніх цілей і завдань

4.2.1. Ієрархія цілей. Самоаналіз особистісно-професійної діяльності з реалізації освітніх цілей і завдань дає уявлення про сумірність особистих сил і можливостей, об’єктивує самооцінку власних досягнень і недоліків, характеризує стійке прагнення педагога до узагальнення отриманих знань про себе, специфічні особливості свого індивідуального ресурсу сил (далі ІРС), засвідчує наявність ознак ментальній самостійності.

Ієрархія цілей особистісно-професійної діяльності в контексті реалізації функції «рефлексії та професійного саморозвитку» відповідно до професійного стандарту педагогічних працівників Нової української школи, може бути представлена в такому порядку:

цілі суспільства (соціальне замовлення на формування самосвідомості розумно мислячого суб’єкта педагогічної діяльності, здатного до партнерських комунікацій в освітньому середовищі); –

освітні цілі (системна реалізація теоретичних і методичних засад самопізнавальної діяльності; цілеспрямоване, масштабне їх застосування в усіх рівнях освітнього середовища: дошкільні, загальні, вищі заклади освіти, установи післядипломної освіти);-

особистісні цілі (осмислений поступенево-поступовий неперервний саморозвиток з набуття додаткових професійних компетентностей).

         Інтегративні показники з самоаналізу структурно-змістових складників ІРС. Детально змістове наповнення інтегративних показників ІРС надані у навчально-методичному посібнику «Сучасні педагогічні практики: педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення» [14]. Зупинимося на головних формулах, які дають можливість зрозуміти зміст та функціональну спрямованість кожного структурно-змістового складника ІРС [11]. Так, досягнення певного рівня культури пам’яті підпорядковано формулі: вибір головного у відповідності до духовно-моральної настанови «Не нашкодь». Культура бажань – формулі: формування почуття міри у відповідності до духовно-моральної настанови «Ніщо не забагато». Культура емоцій – формулі: формування самовладання у відповідності до духовно-моральної настанови «І це минеться». Культура думок – формулі: формування позитивного, логічного, конструктивного, проектного мислення у відповідності до духовно-моральної настанови «Все у тобі».

Застосування технологій порівняльного самоаналізу в використанням діагностичних таблиць та комплексу спеціальних тестів (автора Е.А. Піньковської) створюється можливість об’єктивації самооцінки по кожному труктурно-змістовому елементу ІРС [2; 8; 9; 10; 11; 12; 14].

4.2.2. Інтегративний показник свідомого вдосконалення пам’яті. Формула вибору головного в контексті рефлексії та професійного саморозвитку суб’єкта педагогічної діяльності є універсальною для всіх структурно-змістових компонентів ІРС, однак її розглядають, насамперед, як показову та ефективну з вдосконалення пам’яті. Зміст формули полягає в простих і зрозумілих складниках: «доцільно за змістом + сумірно з силами + необхідно за часом виконання = головному за змістом, часом та місцем виконання» [12].

Етапи свідомого вдосконалення пам’яті. Зважаючи на зміст наведеної формули з вибору головного, проведемо самоаналіз стану власної пам’яті за допомогою діагностичної таблиці 1.1, яка розкриває зміст етапів свідомого вдосконалення пам’яті. Головна умова полягає у наданні об’єктивної самооцінки відповідно до наведених в таблиці 1.1 етапів. Методика самоаналізу проста: рухаючись в діагностичному полі таблиці зверху в низ, необхідно відшукати щаблину, яка відповідатиме стану особистої пам’яті «тут і зараз» та, виходячи з наданих рекомендацій у відповідній горизонталі, спроектувати подальшу траєкторію свідомого вдосконалення пам’яті, усуваючи з’ясовані недоліки, вади, дефекти.

Таблиця1.1.

Щаблини з усвідомлення вад в тілі пам’яті розумно мислячої людини, спрямованої до самовдосконалення [12]

Щаблини Етапи
Самодіагностика Самоаналіз Трансформація
11. Погана пам’ять (помічаю, що часто про щось забуваю) Уточнюю, що саме гірше запам’ятовую

(дати, обличчя, імена, події)

Намагаюсь згадати

(Що запам’ятовується легко та надовго? Що запам’ятовується складно і чому?)

22. Раптом проявляю забудькуватість

(все частіше таке помічаю у собі)

Уточнюю, що забувається (борги, свої обов’язки, обіцянки, фільми, розмови ) Намагаюся згадати почуття при виявленні забудькуватості (засмучення, розчарування, докори сумління, страх)
33. Добре пам’ятаю епізоди з далекого минулого

(однак забуваю поточні побутові події)

Уточнюю, можливо забуваю те, що не вважаю за необхідне пам’ятати

(не обтяжую свою пам’ять «не своїми справами»)

Намагаюсь не засмучувати близьких і рідних своєю забудькуватістю (слухаю, вникаю у зміст того, про що йдеться, без уточнення подробиць)
44. Згадую те, що необхідно

(лише  при сильному напруженні)

Намагаюся повністю зосередити увагу «до події» (на справі, розмові до якої приступаю) Намагаюсь пам’ятати про особисту відповідальність за наслідки (у докладанні особистих зусиль до будь-якої справи, розмови)
55. Не сподіваюсь на пам’ять, все нотую Постійно аналізую виконання запланованого Треную себе у спогадах

(за зоровою, слуховою, асоціативною пам’яттю)

Виправлення дефектів пам’яті, які описані у третій-п’ятій щаблинах таблиці сприяє покращенню якості міжособистісних комунікацій з близькими та рідними, підвищує рівень законослухняності, відкриває нові можливості з особистісно-професійного саморозвитку.

Для перевірки об’єктивності самооцінки стану пам’яті проведемо самоаналіз за тестом, який дає змогу зрозуміти чим переважно завантажена пам’ять: позитивними чи негативними спогадами з минулого; чим сповнена: радістю чи смутком; що зберігає: добро чи зло. Відверта відповідь на поставлені питання тесту 1.1 слугуватиме в якості елемента порівняння об’єктивності самооцінки стану пам’яті за попередньо проведеною процедурою самоаналізу (за діагностичною таблицею 1.1.).

Тест 1.1. Згадай та обміркуй з того періоду, який прийде на пам’ять:

 • Як жив: радісно чи безрадісно?
 • Як живеш зараз: радісно чи безрадісно?
 • У чому досяг успіху: в багатстві матеріальному, в збереженні бадьорості і здоров’я, в професійному зростанні, в політичній кар’єрі, у створенні сім’ї, в освіті, в дружбі, в умінні все робити своїми руками, в розумінні природи, в умінні спілкуватися з людьми?
 • Що робиш корисного в даний момент: для себе, для сім’ї (рідних), для колег, для міста, в якому живеш, для своєї країни, для планети?

Згадай, дай відповідь, підсумуй.

Проведемо процедуру аналізу самотестування: якщо на питання «як жив?» відповідь – «радісно», а на питання «як живеш?» – «безрадісно», то це засвідчує про панування бажань та емоцій над здоровим глуздом.

Бажання перевищують можливості сьогодення і провокують непомірні емоції, тобто заздрість та жадібність пригнічують радість від благополуччя, яке ймовірно вже існує. І це пройде, як тільки перестанете порівнювати себе з будь ким [2; 11].

За результатами самотестування за діагностичною таблицею 1.1 та тестом 1.1, проводиться порівняльний самоаналіз та формулюється узагальнений висновок. Спираючись на об’єктивну самооцінку внаслідок проведеного порівняльного самоаналізу за формулою вибору головного, моделюється індивідуальна траєкторія подальшого самовдосконалення стосовно стану своєї пам’яті.

 

Список рекомендованих джерел

 1. БехІ. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2012. 256 с.
 2. Євтух М.Б., Піньковська Е. А., Черкашина Т. В. Методики особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності на засадах самопізнання : навчально-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2015. 400 с.
 3. Євтух М. Б., Черкашина Т. В. Дослідження стану культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища : науково-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : ЧОІПОПП ЧОР, 2015. 122 с.
 4. Євтух М.Б., Черкашина Т. В. Культура взаємин : підручник. 3-те вид., переробл. і допов. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. 340 с.
 5. Євтух М.Б., Черкашина Т. В. Педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення : підручник. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. 348 с.
 6. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: навч. посіб. / упоряд. : І.А. Зязюн, Н. Г. Базелевич, Т. Г. Дмитренко та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. Київ : СПД Богданова А. М., 2008. 462 с.
 7. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2001. 516 с.
 8. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 1. «Кто ты?». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2011. 814 с.
 9. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 2. «Эгология». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2012. 438 с. + 3 таблицы.
 10. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 3. «Детектор лести». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2013. 436 с. + 3 таблицы
 11. Самодиагностика. Сборник тестов: учебное пособие / под общей редакцией Н.Б. Евтуха, Т. В. Черкашиной. Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2010. 240 с.
 12. Самопізнання і самовдосконалення в схемах, формулах, таблицях: навчально-методичний посібник / за загальною редакцією Е. А. Піньковської, Т. В. Черкашиної. Укладач А. В. Аносова. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. 152 с.
 13. Сковорода Г.C. Повне зібрання творів: У 2-х т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. 531 с.; Т. 2. 574 с.
 14. Черкашина Т. В. Сучасні педагогічні практики: педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення: навчально-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. 162 с.
 15. Черкашина Т. В. Методика реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» професійного стандарту педагогічних працівників: навчально-методичний посібник для післядипломної освіти педагогічних працівників. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. – 144 с.