Черкашина Т. В. Методика реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» професійного стандарту педагогічних працівників: навчально-методичний посібник для післядипломної освіти педагогічних працівників


УДК 378: 177
ББК 74. 580

Черкашина Т. В. Методика реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» професійного стандарту педагогічних працівників: навчально-методичний посібник для післядипломної освіти педагогічних працівників. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. – 144 с.

АВТОР: Черкашина Т. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (протокол № 5 від 27.12. 2019 року)

Рецензенти:
С. С. Данилюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
Г. А. Назаренко, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, проректор з наукової роботи КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»;
І. А. Косенкова, завідуюча Черкаським міським кабінетом установ освіти.

Анотація. Фундаментальний напрямок стратегії підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професійного та загальнокультурного рівня закладено в законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст. 380), наказі Міністерства соціальної політики України «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (№ 1143 від 10.08. 2018 р.), який полягає у забезпеченні можливостей постійного духовного збагачення, системного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності народу.
В числі ефективних психолого-педагогічних технологій, які забезпечують подальший саморозвиток та самовиховання педагога, досягнення ним більш високого рівня компетентності, професіоналізму, педагогічної культури чи не найголовніше місце займає самопізнавальна діяльність.
Вчені, педагоги-практики, об’єднані спільною метою збереження кращих загальнолюдських надбань, вказують на необхідність свідомого існування індивіда в природному середовищі, акцентуючи необхідність подальшого пізнання особистих можливостей для тих, хто не втратив здатності до розсудливості та самовдосконалення розумно-душевно-духовних сил. Свідоме прагнення до саморозвитку та самовдосконалення передбачає набуття базових знань про себе і світ, в якому педагог як суб’єкт самопізнання реалізує свої педагогічні вміння та навички відповідно до стрімко змінюваних норм і запитів сучасного соціокультурного середовища.
Навчальна програма «Методика реалізації функції «Рефлексії та професійного саморозвитку» професійного стандарту педагогічних працівників» передбачає проведення навчальних занять у форматі навчальних тренінгів, семінарів, робочих зустрічей, круглих столів, конференцій та дискусій з обміну педагогічним досвідом з реалізації теоретичних та методичних засад самопізнавальної діяльності.