Науково-методична література

   Зважаючи на соціокультурні запити сьогодення, нові підходи до розвитку освіти, потребу у сучасних самопізнавальних технологіях, методиках для професійного та особистісного самовдосконалення, зокрема для суб’єктів освітньої діяльності, велика увага у діяльності ЧМГО «Ліга культури» приділяється розробленню, виданню та впровадженню в педагогічну практику науково-методичної та навчальної літератури, яка базується на філософській праці Емми Піньковської «Спаси і збережи».

 Наразі напрацьовано достатній науково-методичний ресурс із самопізнавальної тематики: збірник тестів «Самодіагностика» (під редакцією Миколи Євтуха, Тетяни Черкашиної, 2010 р.), підручник «Культура взаємин» (Микола Євтух, Тетяна Черкашина, 2010 р., 2012 р.), методичний посібник «Круглий стіл як форма педагогічної  співпраці в умовах сучасного освітнього  середовища» (Тетяна Черкашина, 2014 р.), навчально-методичний посібник «Культура взаємин у сучасній педагогічній практиці» (Тетяна Черкашина, 2014 р.), монографія «Теоретичні і методичні основи професійного самовдосконалення викладача як суб’єкта самопізнавальної діяльності» (Тетяна Черкашина, 2014 р.), навчально-методичний посібник «Дослідження стану культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища» (Микола Євтух, Тетяна Черкашина, 2015 р.), навчально-методичний посібник «Культура  родинних взаємин» (Людмила Северинчук, 2015 р.), навчально-методичний посібник «Комунікативна культура в сучасній педагогічній практиці» (Анастасія Аносова, 2015 р.), навчально-методичний посібник «Методики особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності на основі самопізнання» (Микола Євтух, Емма Піньковська, Тетяна Черкашина, 2016 р.), підручник «Педагогічна система самопізнання та особистісно-професійного  самовдосконалення» (Микола Євтух, Тетяна Черкашина, 2017 р.), навчально- методичний посібник «Самопізнання та самовдосконалення в схемах, формулах, таблицях» (під загальною редакцією Емми Піньковської, Тетяни Черкашиної, укладач Анастасія Аносова, 2018 р.), навчально- методичний комплекс для післядипломної освіти педагогічних працівників «Теоретичні і методичні засади педагогічної системи самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення» (Тетяна Черкашина, 2019 р.), навчально-методичний посібник «Сучасні педагогічні практики: педагогічна система самопізнання і особистісно професійного самовдосконалення» (Тетяна Черкашина, 2019 р.), навчально-методичний посібник «Методика реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» професійного стандарту педгогічних працівників» (Тетяна Черкашина, 2020 р.).

 У підручнику «Культура взаємин» авторів Миколи Євтуха, Тетяни Черкашиної для студентів вищих навчальних закладів представлені технології самопізнання як унікальної можливості безконфліктного існування у сучасному соціокультурному просторі, зміцнення ментального імунітету. Підручник у 2013 році посів 1-ше місце за підсумками конкурсу НАПН України в номінації «Кращий підручник».

  Особистісно-орієнтований підхід, на якому базуються тести збірника «Самодігностика» (за науковою редакцією Миколи Євтуха, Тетяни Черкашиної), виражений, зокрема, довірливим зверненням «А ти?», спонукає до самоаналізу та трансформації особистісних якостей у відповідності до духовно-моральної норми, закладеної в тестах.

 Актуальні проблеми самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення у сучасній педагогічній практиці висвітлені у монографії «Теоретичні і методичні основи професійного самовдосконалення викладача як суб’єкта самопізнавальної діяльності» Тетяни Черкашиної. Представлено узагальнені характеристики особистісно-професійного самовдосконалення, обґрунтовано та описано інтегративні характеристики особистісно-професійного самовдосконалення, професійної компетентності, комунікативної культури, що відображають зміст трирівневої моделі свідомого саморозвитку розумно мислячого педагога, у відповідності з прийнятими критеріями та якісними показниками, які дозволяють об’єктивувати самооцінку за заявленими параметрами.

  Проблемі дослідження індивідуального ресурсу сил, його структурно-змістових складників з метою подальшого особистісно-професійного самовдосконалення педагога як суб’єкта самопізнання присвячений підручник «Педагогічна система самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення» авторів Миколи Євтуха, Тетяни Черкашиної. У підручнику подано структуру та зміст педагогічної системи самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення, системоутворювальні поняття, описані етапи, умови, закономірності самопізнавальної діяльності, представлені інтегративні рівневі характеристики особистісно-професійних якостей педагога як суб’єкта самопізнання, здійснено педагогізацію емпіричних результатів дослідження проблеми самопізнання та самовдосконалення до рівня наукових знань, зазначено практичний аспект її застосування в освітньому середовищі.

 

 

 

 

 

   

 

  Самодіагностичні методики, викладені у навчально-методичних посібниках «Методики особистісно-професійногосамовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності на основі  самопізнання» авторів Миколи Євтуха, Емми Піньковської, Тетяни Черкашиної та «Самопізнання і самовдосконалення в схемах, формулах, таблицях» під загальною редакцією Емми Піньковської, Тетяни Черкашиної, укладач Анастасія Аносова, допомогають суб’єкту педагогічної діяльності дослідити свій індивідуальний ресурс сил, трансформувати внаслідок системного самоаналізу негативні прояви, підвищити рівень комунікативної культури, встановити з учасниками педагогічного партнерства більш високий душевно-духовний контакт взаємодовіри, взаєморозуміння, взаємоповаги.

 Фундаментальний напрямок стратегії підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професійного та загальнокультурного рівня закладено в законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст. 380), наказі Міністерства соціальної політики України «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (№ 1143 від 10.08. 2018 р.), який полягає у забезпеченні можливостей постійного духовного збагачення, системного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності народу.
  В числі ефективних психолого-педагогічних технологій, які забезпечують подальший саморозвиток та самовиховання педагога, досягнення ним більш високого рівня компетентності, професіоналізму, педагогічної культури чи не найголовніше місце займає самопізнавальна діяльність.
  Вчені, педагоги-практики, об’єднані спільною метою збереження кращих загальнолюдських надбань, вказують на необхідність свідомого існування індивіда в природному середовищі, акцентуючи необхідність подальшого пізнання особистих можливостей для тих, хто не втратив здатності до розсудливості та самовдосконалення розумно-душевно-духовних сил. Свідоме прагнення до саморозвитку та самовдосконалення передбачає набуття базових знань про себе і світ, в якому педагог як суб’єкт самопізнання реалізує свої педагогічні вміння та навички відповідно до стрімко змінюваних норм і запитів сучасного соціокультурного середовища.

 Навчальна програма «Методика реалізації функції «Рефлексії та професійного саморозвитку» професійного стандарту педагогічних працівників» (автора Т. Черкашиної) передбачає проведення навчальних занять у форматі навчальних тренінгів, семінарів, робочих зустрічей, круглих столів, конференцій та дискусій з обміну педагогічним досвідом з реалізації теоретичних та методичних засад самопізнавальної діяльності.

  Протягом двадцятирічної діяльності ЧМГО «Ліга культури» з розробки та видання наукової-методичної та навчальної літератури із тематики самопізнання та самовдосконалення для вчителів освітніх закладів, вихователів дошкільних освітніх закладів, викладачів та студентів вищих освітніх закладів та широкого кола читачів видано біля 4000 примірників, які знайшли свого читача.

  З особливою теплотою та вдячністю слід відзначити щодо тісної та плідної співпраці у справі видання книг вже протягом 20 років ЧМГО «Ліга культури» з видавцем Юлією Чабаненко (м. Черкаси), завдяки високому рівню професіоналізму, творчому підходу та мудрим порадам якої став можливим вихід у світ цілої серії книг із самопізнавальної тематики.