ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ РОДИННИХ ВЗАЄМИН СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ САМОПІЗНАННЯ

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ РОДИННИХ ВЗАЄМИН СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ САМОПІЗНАННЯ

Северинчук Л.

Аспірант Інституту проблем

 виховання НАПН України,

начальник служби у справах дітей

Черкаської райдержадміністрації

The article analyzes scientific research on the issue of the culture of family relationships. The content of the concept «culture of family relationships of senior pupils of the institution of general secondary education» is expounded from the point of view of different methodological scientific approaches. The stages of forming a pedagogical experiment are considered. Some indicators of the formation of the culture of family relationships among students are presented. The methodology of the educational project «Culture of the family relations of senior pupils» is described, aimed at the organization of self-knowledge activities and the formation of a family-friendly culture of high school students of the institution of general secondary education.

У статті проаналізовані наукові дослідження з проблеми культури родинних взаємин. Розкривається зміст концепту «культура родинних взаємин старшокласників закладу загальної середньої освіти» з точки зору різних методологічних наукових підходів. Розглядаються етапи формувального педагогічного експерименту. Наведені окремі показники сформованості культури родинних взаємин учнів. Описана методика освітнього проекту «Культура родинних взаємин старшокласників», спрямованого на організацію самопізнавальної діяльності та формування культури родинних взаємин старшокласників закладу загальної середньої освіти.

Key words: individual resource of forces, means of self-knowledge, criterion, formation experiment, culture of family relationships, institution of general secondary education, pedagogical conditions, design technology, self-identifying activity.

Ключові слова: індивідуальний ресурс сил,засоби самопізнання, критерій, формувальний експеримент, культура родинних взаємин, заклад загальної середньої освіти, педагогічні умови, проектна технологія, самопізнавальна діяльність.