МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК». 4.3.1. Умови особистісно-професійного саморозвитку. 4.3.2 Інтегративні рівневі характеристики особистісно-професійного самовдосконалення засобами самоаналізу.

Черкашина Т. В., доктор педагогічних наук,

 професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК» ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Фрагменти з навчально-методичного посібника

Узагальнені характеристики особистісно-професійної ефективності суб’єкта педагогічної діяльності

 1. 3.1. Умови особистісно-професійного саморозвитку. Дедалі зростаюча потреба педагога в особистісно-професійному самовдосконаленні дає змогу виокремити необхідні і достатні умови реалізації функції рефлексії та професійного саморозвитку відповідно до професійного стандарту педагогічних працівників у повсякденній педагогічній практиці, спираючись на аксеологічний, акмеологічний, компетентнісний, системний, цілісний, синергетичний підходи:

– інтелект – освіченість, фундаментальні і спеціальні знання, ерудиція, професіоналізм (на засадах дотримання закону);

– моральність – миролюбність, правдивість, вдячність, рішучість, відповідальність (вміння досягати і програвати з честю);

– ментальна працездатність – вміння міркувати, роздумувати, осмислювати (позитивне, логічне, конструктивне, проектне, творче мислення).

Етапи самоаналізу. Якість складових ІРС (пам’яті, бажань, емоцій, думок) є результатом системного самоаналізу потенційних можливостей і вдосконалення виявлених здібностей у професійній діяльності, свідченням зміцнілого вольового, емоційного, ментального імунітету. На даному етапі розвитку суспільної свідомості такий розумно мислячий педагог здатний протистояти марнослів’ю, нерозсудливості, беззаконню. Етапи системного самоаналізу особистісно-професійних якостей розумно мислячого суб’єкта педагогічної діяльності відповідно до інтегративних рівневих характеристик вибудовуються у такій послідовності: первинний, регламентований, упорядкований етапи співвідносяться з низьким рівнем самоаналізу; упорядкований, системний, уніфікований етапи – з середнім рівнем самоаналізу; уніфікований, універсальний, унікальний етапи – з високим рівнем самоаналізу. Підкреслимо значення перехідних етапів (упорядкованого та уніфікованого) у забезпеченні неперервності процесу самовдосконалення, саморозвитку засобами рефлексії.

Складники самоаналізу з застосуванням інтегративних рівневих характеристик. Проведення самоаналізу за інтегративними характеристиками забезпечується критеріальними показниками низького (розумний суб’єкт самопізнання, ментально працелюбний), середнього (розумно душевний суб’єкт самопізнання, ментально самостійний), високого (розумно мислячий суб’єкт самопізнання, ментально самодостатній) рівнів: когнітивного (професійні знання), емоційно-ціннісного (особистісні якості педагога), діяльнісного (педагогічні здібності). Системний самоаналіз у зазначеному форматі дає змогу дослідити динаміку особистісно-професійного самовдосконалення, зростання професійної компетентності, підвищення рівня комунікативної культури розумно мислячого суб’єкта педагогічної діяльності, об’єктивувати самооцінку особистих досягнень у зміцненні вольового, емоційного, ментального імунітету.

4.3.2 Інтегративні рівневі характеристики особистісно-професійного самовдосконалення засобами самоаналізу. Розглянемо методику самоаналізу за інтегративними рівневими характеристиками особистісно-професійного самовдосконалення.

Самоаналіз проводиться табличним способом за заявленими критеріями: когнітивним, емоційно-ціннісним, діяльнісним (таблиця 2.1). Діагностична таблиця структурована за рівнями (низький, середній, високий рівень особистісно-професійного самовдосконалення) у відповідності до критеріальних показників, усвідомлення змісту яких сприяє об’єктивації самооцінки у динаміці особистісно-професійних досягнень [14].

Представлені характеристики (таблиця 2.1) слугують інструментом для порівняльної самооцінки особистих досягнень у відповідності з обраним критерієм за певний проміжок часу.

Таблиця 2.1

Інтегративні рівневі характеристики особистісно-професійного самовдосконалення

Рівні Рівневі

характеристики

Критерії, показники
Когнітивний

критерій

(професійні знання)

Емоційно-ціннісний

критерій

(особистісні якості педагога)

Діяльнісний критерій

(педагогічні здібності)

Низький рівень особистісно-професійного самовдосконалення Розумний суб’єкт самопізнання, ментально працьовитий, формат мислення «я і вони»; спрямований до самопізнання і професійного самовдосконалення Впорядковане застосування спеціальних знань в педагогічну практику; стандартне за пропонованими вимогами, специфічне за змістом, розважливе за задумом реалізації, доказове за науковою доцільністю Упорядкований самоконтроль і самокерування вольовою сферою, емоційна стриманість в оцінці особистих досягнень, мобілізація особистих сил щодо зміцнення вольового імунітету Упорядкований самоаналіз особистісно-професійних досягнень, формування почуття міри (сила волі, особисті подолання), самооцінка педагогічних дій «після» події, що відбулася
Середній рівень  особистісно-професійного самовдосконалення Розумно душевний суб’єкт самопізнання, ментально самостійний, формат мислення

«вони і я»;

має статус учня самопізнавальної діяльності

Системне застосування наукових знань у педагогічну практику, з використанням логічно обґрунтованих професійно спрямованих, узгоджених з вимогами сучасної освітньої концепції технологій Системний самоконтроль і самокерування емоційно-вольовою сферою, скромність в оцінці особистих досягнень, активізація ІРС до подальшого зміцнення вольового і емоційного імунітету Системний самоаналіз особистісно-професійних досягнень, вміння бачити власні неповноцінні якості, формування самовладання, самооцінка діяльної праці «під час» поточної події
Високий рівень  особистісно-професійного самовдосконалення Розумно мислячий суб’єкт самопізнання, ментально самодостатній, формат мислення

«вони + я»;

має статус співробітника самопізнавальної діяльності

 

Уніфіковане застосування знань у педагогічній практиці, вивірене досвідом наукових досліджень, випробуване часом, підтверджене незаперечною доказовою базою, численним досвідом і результатами, масштабним впровадженням інноваційних освітніх технологій Уніфікований самоконтроль і самокерування ІРС, конструктивна самокритика, вміння прощати, дружелюбність у міжособистісних, ієрархічно обумовлених комунікаціях, особиста відповідальність у вирішенні професійно-значущих проблем Уніфікований самоаналіз особистісно-професійних досягнень, вміння передбачити та запобігти конфлікту,

формування позитивного (критичного) мислення,

об’єктивна самооцінка діяльної праці «до» можливої події

Ефективним засобом у досягненні високого рівня особистісно-професійного самовдосконалення виступає програмування і планування заходів з реалізації функції рефлексії та професійного саморозвитку. Показово: чим більше суб’єкт педагогічної діяльності набуває свідомого досвіду життєдіяльності, зокрема професійного, тим більше у нього з’являється особистісних рис, які допомагають йому у самокеруванні ІРС: самостійно приймати рішення та відповідати за їх наслідки, захищати себе від роздратування, ліні та розчарування, прощати образника, трансформувати в собі недоліки, посилювати чесноти, поповнювати знання, акцентувати головне тощо. Таким чином, розвивати здатність творити в собі мир та підвищувати рівень педагогічних комунікацій.

Список рекомендованих джерел

 1. БехІ. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2012. 256 с.
 2. Євтух М.Б., Піньковська Е. А., Черкашина Т. В. Методики особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності на засадах самопізнання : навчально-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2015. 400 с.
 3. Євтух М. Б., Черкашина Т. В. Дослідження стану культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища : науково-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : ЧОІПОПП ЧОР, 2015. 122 с.
 4. Євтух М.Б., Черкашина Т. В. Культура взаємин : підручник. 3-те вид., переробл. і допов. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. 340 с.
 5. Євтух М.Б., Черкашина Т. В. Педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення : підручник. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. 348 с.
 6. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: навч. посіб. / упоряд. : І.А. Зязюн, Н. Г. Базелевич, Т. Г. Дмитренко та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. Київ : СПД Богданова А. М., 2008. 462 с.
 7. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2001. 516 с.
 8. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 1. «Кто ты?». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2011. 814 с.
 9. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 2. «Эгология». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2012. 438 с. + 3 таблицы.
 10. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 3. «Детектор лести». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2013. 436 с. + 3 таблицы
 11. Самодиагностика. Сборник тестов: учебное пособие / под общей редакцией Н.Б. Евтуха, Т. В. Черкашиной. Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2010. 240 с.
 12. Самопізнання і самовдосконалення в схемах, формулах, таблицях: навчально-методичний посібник / за загальною редакцією Е. А. Піньковської, Т. В. Черкашиної. Укладач А. В. Аносова. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. 152 с.
 13. Сковорода Г.C. Повне зібрання творів: У 2-х т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. 531 с.; Т. 2. 574 с.
 14. Черкашина Т. В. Сучасні педагогічні практики: педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення: навчально-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. 162 с.
 15. Черкашина Т. В. Методика реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» професійного стандарту педагогічних працівників: навчально-методичний посібник для післядипломної освіти педагогічних працівників. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. – 144 с.