МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК». 4.3.3. Інтегративні рівневі характеристики з вдосконалення професійної компетентності засобами самоаналізу. 4.3.4. Інтегративні рівневі характеристики з вдосконалення комунікативної педагогічної культури засобами самоаналізу.

Черкашина Т. В., доктор педагогічних наук,

 професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ «РЕФЛЕКСІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК» ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Фрагменти з навчально-методичного посібника

4.3.3. Інтегративні рівневі характеристики з вдосконалення професійної компетентності засобами самоаналізу. Розглянемо методику самоаналізу за інтегративними рівневими характеристиками з вдосконалення професійної компетентності (таблиця 2.2) [14].

Педагогічна компетентність розглядається як інтегральна професійно-особистісна характеристика, що визначає готовність і здатність виконувати педагогічні функції відповідно до прийнятих у конкретно-історичний період норм, стандартів, вимог.

Інтегративні рівневі характеристики вдосконалення професійної компетентності розумно мислячого суб’єкта педагогічної діяльності створюють можливість для об’єктивації порівняльної самооцінки внаслідок системного самоаналізу якісних змін ментальної працездатності, рівня педагогічної свідомості, здатності з прийняття складних професійних рішень, відповідального ставлення до реалізації осмислених педагогічних завдань.

Інтегративні рівневі характеристики з вдосконалення професійної компетентності суб’єкта педагогічної діяльності структуровані відповідно до рівнів (низький, середній, високий), критеріїв (когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльний), показників (професійні знання і вміння, особистісні якості).

Методика самоаналізу представлена табличним способом (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Інтегративні рівневі характеристики професійної компетентності

Критерії Інтегративні рівневі характеристики
Показники
Низький рівень Середній рівень Високий рівень
Когнітивний критерій

Що робити ?

Професійні знання

(що робити?)

Суб’єкт, спрямований до самопізнання;володіє спеціальними знаннями в форматі впорядкованості і стандартності в параметрах зрозуміти, прийняти, вмістити Учень в системі самопізнання;

володіє науковими знаннями в форматі систематизації та узгодженості в параметрах вмістити, опанувати, застосувати

Співробітник у системі самопізнання;

володіє фундаментальними знаннями в форматі уніфікації та інновації в параметрах застосувати, проаналізувати, відкоригувати

Емоційно-ціннісний критерій Особистісні якості

(як робити?)

 

Розумний суб’єкт педагогічної діяльності, формат мислення

«я  + вони» в параметрах «ти і знання», «ти до знань», «ти зі знаннями»;

самосвідомість має характеристику: пробуджується, насичується, тверезіє, прозріває, говорить, прислуховується,зосереджується

Розумно душевний суб’єкт педагогічної діяльності, формат мислення «вони і я» в параметрах «ти із знаннями», «ти в знаннях», «знання і вміння з тобою»; самосвідомість має характеристику: бадьора, насичена, твереза, зряча, слухає, оповідає, усвідомлює «зло в добрі» Розумно мислячий суб’єкт педагогічної діяльності, формат мислення «вони + я» в параметрах «знання і вміння з тобою», «знання і вміння в тобі», «знання і вміння через тебе»;

самосвідомість має характеристику: активна, насичує знаннями, сприяє тверезості інших, ясно бачить, ясно чує, наставляє, усвідомлює «добро у злі»

Діяльнісний критерій

 

Професійні вміння

(з чого починати?)

Ментально працьовитий суб’єкт, проводить самоаналіз «після» комунікативної педагогічної події; володіє впорядкованими вміннями в параметрах: просто, грамотно, цікаво Ментально самостійний суб’єкт, проводить самоаналіз «під час» комунікативної педагогічної події; володіє системними вміннями в параметрах: цікаво, корисно, зрозуміло Ментально самодостатній суб’єкт, проводить самоаналіз «до» можливої комунікативної педагогічної події; володіє уніфікованими вміннями в параметрах: зрозуміло, цілеспрямовано, ємко

Означені рівневі характеристики відповідають параметрам статусної категорії педагога як суб’єкта самопізнання: спрямований до самопізнання (низький рівень), учень у системі самопізнання (середній рівень), співробітник у системі самопізнання (високий рівень).

4.3.4. Інтегративні рівневі характеристики з вдосконалення комунікативної педагогічної культури засобами самоаналізу. Розглянемо методику самоаналізу за інтегративними рівневими характеристиками з вдосконалення комунікативної педагогічної культури засобами рефлексії (таблиця 2.3) [14].

Основні закономірності і правила міжособистісних комунікацій суб’єкта педагогічної діяльності, відповідно до сучасних соціонормативних вимог освітнього середовища регламентуються наступними законами: причинно-наслідкових зв’язків, свободи вибору, ієрархії (перша група законів); дзеркального відображення, магнітного тяжіння, аналогії (друга група законів); доцільності, співмірності, вибору головного (третя група законів) [8; 9; 10; 12; 15].

У параметрах зазначених законів досліджується динаміка вдосконалення комунікативної культури педагога в функції діяльності і спілкування (види і засоби). Сукупність соціонормативних контактів, як відомо, умовно диференціюється на два основних види: діяльність і спілкування.

Результатом системної діяльності, як правило, є створення якогось ідеального чи матеріального продукту (думок, ідей, висновків чи предметів, засобів праці тощо); наслідком спілкування стає або взаємне збагачення, або збіднення особистісних якостей комунікаторів в силу системного впливу один на одного (позитивний особистісний приклад комунікатора або негативний). Якість діяльності та спілкування, як взаємозалежні компоненти комунікативної культури, обумовлюються рівнем ментальної працездатності: ментальною працьовитістю (низький рівень), ментальною самостійністю (середній рівень), ментальною самодостатністю (високий рівень).

Представимо інтегративні рівневі характеристики комунікативної культури суб’єкта педагогічної діяльності (таблиця 2.3) за прийнятими рівнями (низький, середній, високий), критеріями (когнітивним, емоційно-ціннісним, діяльнісним) та показниками у форматі дії комунікативних законів [14].

Таблиця 2.3

Інтегративні рівневі характеристики комунікативної педагогічної культури

Рівні Комунікативні закони Критерії
Показники
Когнітивний критерій

(знання законів)

Емоційно-ціннісний критерій

(комунікативні якості)

Діяльнісний критерій (комунікативні вміння і навички)
Низький рівень (розумний суб’єкт самопізнання Закон причинно-наслідкових зв’язків

 

Впорядковані знання закону: думка як першопричина народжує наслідок у вигляді певної комунікативної дії Почуття міри, виявлене в упорядкованому самокеруванні бажаннями, виражене миролюбністю і правдивістю в педагогічних комунікаціях Уміння програвати, поступатися в суперечці як прояв ментальної бадьорості в невдачах і поразках у міжособистісних комунікаціях
Закон дзеркального відображення Впорядковані знання з «дзеркальних взаємодій»:

відображення особистих думок в словах і діях комунікаторів у педагогічних комунікаціях

Самовладання, проявлене впорядкованим самокеруванням емоціями; виражене вдячністю і відповідальністю в педагогічних комунікаціях Уміння впорядковано здобувати нові знання про себе (бачити свої достоїнства і недоліки),

застосовувати їх у практиці комунікативних дій

Закон доцільності Впорядковані знання цілей і завдань у повсякденних педагогічних комунікаціях (логіка причинно-наслідкових зв’язків) Розсудливість, проявлена впорядкованим самокеруванням думками; виражена упевненістю, рішучістю, скромністю в педагогічних комунікаціях Упорядкований самоаналіз бажань, емоцій, думок, слів і дій «після» штатних комунікативних контактів і ситуацій
Загальна характеристика рівня з застосування першої групи комунікативних законів Ментальна працьовитість в упорядкованому формуванні комунікативної педагогічної культури. Формат мислення «я + вони», в параметрах «ти і закон», «ти до закону», «ти з законом». За схемою: зрозуміти, прийняти, вмістити, в напрямку особистих досягнень просто, грамотно, цікаво
Середній рівень (розумно-душевний суб’єкт самопізнання)

 

Закон ієрархії Уніфіковані знання з безумовного порядку підлеглості в міжособистісних взаємодіях, субординації і координації в педагогічних комунікаціях

 

Почуття міри, як наслідок уніфікованого самокерування бажаннями, виражене розумінням і щирістю в педагогічних комунікаціях

 

Уміння невідступно просуватися до мети, виходячи з соціонормативних комунікативних вимог, як прояв ментальної активності в подоланні особистих невдач
Закон магнітного тяжіння Уніфіковане застосування знань про духовно-моральну відповідність комунікаторів (особистісні позитивні якості посилюються позитивними інтеракціями; послаблюються негативними інтеракціями)

 

 

Самовладання, проявлене внаслідок уніфікованого самокерування емоціями, виражене повагою і старанністю в комунікативних педагогічних контактах і ситуаціях

 

Здатність уніфікованого набуття спеціальних знань про себе (права, обов’язки, можливості, здібності) і застосування їх у практиці формування комунікативної культури
Закон сумірності Уніфіковане застосування знань з сумірності особистих можливостей і здібностей, пізнання засобів доцільного використання ІРС у комунікативних педагогічних діях

 

Розсудливість, як наслідок уніфікованого самокерування думками, виражена дбайливістю і непохитністю в міжособистісних педагогічних комунікаціях Уніфікований самоаналіз слів і дій «до» можливих (імовірних) інтеракцій в досягненні більш високого рівня комунікативної культури в нештатних педагогічних ситуаціях
 

Загальна характеристика рівня щодо застосування першої і другої групи комунікативних законів

 

Ментальна самостійність в уніфікованому формуванні комунікативної педагогічної культури. Формат мислення «вони і я» в параметрах «ти з законом», «ти в законі», «закон з тобою». За схемою: вмістити, опанувати, застосувати, в напрямку особистісних досягнень цікаво, корисно, зрозуміло
Високий рівень (розумно мислячий суб’єкт самопізнання)

 

уровень (разумно мыслящий субъект самопознавательной деятельности)

Закон свободи вибору Універсальне застосування знань про внутрішню свободу (самообмеження)  та вседозволеність (самодозвіл);

особиста відповідальність за якість педагогічних комунікацій

Почуття міри як наслідок універсального самокерування бажаннями, виражене безумовністю і

милосердям у міжособистісних педагогічних комунікаціях

Уміння мислити і діяти з гідністю; універсальний особистий досвід перемог і поразок у подоланні себе,

формуванні якості смирення в педагогічних комунікативних контактах

Закон аналогії Універсальне застосування знань з духовно-моральних категорій «добро у злі» і «зло в добро» в практиці повсякденних педагогічних комунікацій Самовладання як наслідок універсального самокерування емоціями на рівні поваги і щирості в міжособистісних педагогічних комунікаціях Здатність універсального надбання актуальних знань про себе, застосування їх в практику міжособистісних комунікацій у вигляді культури незгоди та культури згоди
Закон необхідності Універсальне застосування знань з вибору головних і другорядних фактів і аргументів у повсякденній практиці комунікативних педагогічних дій Розсудливість як наслідок універсального самокерування думками, виражене довірливістю, мужністю і дружелюбністю в міжособистісних педагогічних комунікаціях Універсальний самоаналіз з осмислення «зла в добрі» і «добра у злі» в думках і діях;

вміння бачити в собі причини невдач в екстремальних комунікативних педагогічних ситуаціях

Загальна характеристика рівня з застосування першої, другої, третьої групи комунікативних законів Ментальна самодостатність в універсальному формуванні комунікативної педагогічної культури. Формат мислення «вони + я», в параметрах «закон з тобою», «закон в тобі», «закон через тебе». За схемою: застосувати, проаналізувати, відкоригувати знання і вміння у відповідності до вимог комунікативної культури, в напрямку особистих досягнень зрозуміло, цілеспрямовано, ємко

Характерною ознакою комунікативної культури виступає вміння слухати і чути співрозмовника, розуміти зміст того, що відбувається, аналізувати причини і характер сформованих стосунків, виявляти ступінь власної провини (помилок) та знаходити виправдання протидіючій стороні комунікативного контакту.

 

Список рекомендованих джерел

 1. БехІ. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2012. 256 с.
 2. Євтух М.Б., Піньковська Е. А., Черкашина Т. В. Методики особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності на засадах самопізнання : навчально-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2015. 400 с.
 3. Євтух М. Б., Черкашина Т. В. Дослідження стану культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища : науково-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : ЧОІПОПП ЧОР, 2015. 122 с.
 4. Євтух М.Б., Черкашина Т. В. Культура взаємин : підручник. 3-те вид., переробл. і допов. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. 340 с.
 5. Євтух М.Б., Черкашина Т. В. Педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення : підручник. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2017. 348 с.
 6. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: навч. посіб. / упоряд. : І.А. Зязюн, Н. Г. Базелевич, Т. Г. Дмитренко та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. Київ : СПД Богданова А. М., 2008. 462 с.
 7. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2001. 516 с.
 8. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 1. «Кто ты?». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2011. 814 с.
 9. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 2. «Эгология». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2012. 438 с. + 3 таблицы.
 10. Пиньковская Э.А. Серия книг «Спаси и сохрани». Том 3. «Детектор лести». Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2013. 436 с. + 3 таблицы
 11. Самодиагностика. Сборник тестов: учебное пособие / под общей редакцией Н.Б. Евтуха, Т. В. Черкашиной. Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2010. 240 с.
 12. Самопізнання і самовдосконалення в схемах, формулах, таблицях: навчально-методичний посібник / за загальною редакцією Е. А. Піньковської, Т. В. Черкашиної. Укладач А. В. Аносова. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2018. 152 с.
 13. Сковорода Г.C. Повне зібрання творів: У 2-х т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 1. 531 с.; Т. 2. 574 с.
 14. Черкашина Т. В. Сучасні педагогічні практики: педагогічна система самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення: навчально-методичний посібник : для педагогічних працівників. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2019. 162 с.
 15. Черкашина Т. В. Методика реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» професійного стандарту педагогічних працівників: навчально-методичний посібник для післядипломної освіти педагогічних працівників. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. – 144 с.