ПРОГРАМА факультативу з психології „Для тебе і про тебе ” (для учнів 7-8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів)

Відділ  освіти

Міський методичний центр

ПРОГРАМА

факультативу з психології

„Для тебе і про тебе

(для учнів 7-8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів)

 Схвалено науково-методичною радою

Київського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних кадрів

Протокол № 9 від 24.12.2009 року

Автор:

Сухоцька Леся Валеріївна,

практичний психолог

Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4

Схвалено методичною радою

ММЦ відділу освіти  

протокол № 1 від „25” 09. 2007 р.

 

 

2009

Пояснювальна записка

Сучасне українське суспільство переживає глибокі  трансформаційні процеси в усіх сферах свого існування – в економіці, політиці, культурі, науці, освіті. Відбувається перехід до ринкової економіки, здійснюється розбудова демократичної, правової держави, громадського суспільства.

Швидкоплинні зміни суспільних процесів породили низку негативних явищ, і в першу чергу, це позначається на дітях, підлітках і молоді. Значною проблемою сучасності є проблема педагогічно доцільної і неконфліктної адаптації особистості молодої людини до суспільних змін, її підготовка до самостійного життя в суспільстві. Наслідками проблем соціальної дезадаптації є ціла низка негативних явищ у підлітковому середовищі: неуспішність і неефективність навчальної діяльності, неготовність до засвоєння навчального матеріалу, вади у духовному, психічному розвитку, різні форми девіантної і протиправної поведінки, поширення у молодіжному середовищі наркоманії, алкоголізму, хвороб, що передаються статевим шляхом, інфікування на ВІЛ, туберкульоз та ін. Поширеними, на жаль, стали деградація моральних цінностей, cилове розв’зання конфліктної ситуації.

Критичне переосмислення прогресивного педагогічного досвіду дало змогу зробити висновок про важливість спеціальних занять, на яких учні розвивали б свої психічні процеси, оволодівали навичками конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, пізнавали та розуміли не лише особистісні особливості внутрішнього світу, а й емоційний стан оточуючих, розвивати й підтримувати соціальну активність.

 Мета програми: формування навичок здорового способу життя в учнів та підвищення культури спілкування в галузі міжособистісних взаємин.

Завдання програми:

 • вдосконалювати психічні процеси учнів: пам’ять, увагу, мислення, емоції, почуття;
 • навчити навичкам ефективного спілкування та взаємодії в групі;
 • створити умови для саморозкриття учнів.

В ході занять учні отримають теоретичні та практичні  знання із загальної та соціальної психології, соціології, психології конфлікту.

Форми проведення занять:

– лекції,

–  тренінги,

– «круглі столи».

Під час викладання даного курсу використовуються такі методи:

– бесіди,

– дискусії,

– аналіз ситуацій,

– дослідження;

– робота з тестами;

– конференції;

– рольові ігри;

– робота в групах;

– індивідуальна робота.

Програма розрахована на 35 занять по 1 годині. Заняття проводяться 1 раз на тиждень.

Заняття можуть проводитися як з цілим класом, так і з окремими групами.

Цільова група: учнів 7-8-х класів.

Очікувані результати

Після закінчення навчання учні повинні знати:

 • основні поняття та терміни: психічні процеси, характер, темперамент, особистість, духовний розвиток, особиста гігієна, шлюб, товариськість, дослідження, психологічний мікроклімат, корисні та шкідливі звички, залежність, конфлікт;
 • наслідки статевого життя до шлюбу;
 • фізичні та емоційні зміни в період статевого дозрівання дівчат та хлопців;
 • основні положення етики дружніх взаємовідносин;
 • види залежності та форми роботи із залежністю;
 • переваги конструктивного спілкування в конфліктних ситуаціях.

Учні повинні вміти:

 • використовувати набуті знання у повсякденному житті;
 • конструктивно вирішувати конфліктні ситуації та вміти знаходити оптимальний рівень контакту з людьми;
 • вирізняти звички, що можуть викликати залежність та пропагувати здоровий спосіб життя;
 • керувати своїми емоціями та почуттями;
 • працювати в парі, у групі й індивідуально.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-тематичний план

з/п

Назва розділу і теми Кількість годин Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів
1. Вступ. Знайомство з психологією 1 Учні повинні знати:

– предмет і завдання психології;

– історію розвитку психології;

– галузі психологічної науки;

– правила роботи в групі.

Учні повинні вміти:

–  застосовувати правила роботи в групі.

Розділ 1. Особливості розвитку особистості 8 Учні повинні знати:

– основні поняття та терміни: психічні процеси, емоції та почуття, характер, темперамент, особистість, духовний розвиток;

– роль психічних процесів у навчанні школяра;

– зв’язок емоцій з психічними процесами;

– типи темпераменту;

– чинники, що впливають на формування характеру;

– взаємозв’язок краси та духовного розвитку.

Учні повинні вміти:

–  користуватися прийо-мами і вправами з розвитку всіх видів уваги, пам’яті, мислення;

– застосовувати раціо-нальні прийоми запам’ятовування, акти-візації уваги на уроці;

– навчитися керувати своїми емоціями та почуттями.

2. Пам’ять  1
3. Увага 1
4. Мислення 1
5. Емоції та почуття 1
6.       З чого починається „Я”? 1
7. Особистість 1
8. Характер 1
9.       Духовний розвиток молодої особистості 1
  Розділ 2. Статеве дозрівання та здоровий спосіб життя                                1 Учні повинні знати:

– фізичні та емоційні зміни в період статевого дозрівання дівчат та хлопців;

– правила особистої гігієни в період дозрівання.

Учні повинні вміти:

– дотримуватися правил особистої гігієни.

10. Коли і як дозрівають дівчата 1
11. Коли і як дозрівають хлопці 1
Розділ 3. Стосунки між підлітками обох статей                                   4 Учні повинні знати:

– наслідки статевого життя до шлюбу;

– чинники, що впливають на стабільність шлюбу;

– етику дружніх взаємовідносин.

Учні повинні вміти:

– бачити небезпеку коротко-часного захоплення;

– керувати своїми бажаннями;

– цінувати дружні взаємо-відносини.

12. Стосунки між підлітками обох статей. Шлюб 1
13. Фізичні наслідки статевого життя до шлюбу 1
14.             Емоційні наслідки статевого життя до шлюбу 1
15.  Товариськість 1
Розділ 4. Умови успішного розвитку колективу                                  Учні повинні знати:

– правила ведення групового обговорення;

– чинники, які впливають на дружні взаємовідносини та сприятливу атмосферу в класному колективі.

Учні повинні вміти:

– працювати в парі, у групі й індивідуально;

– створювати позитивний мікро-клімат у класному колективі.

16 17. Разом сильніші: належна навчальна спільнота 2
  Розділ 5. Роль корисних та шкідливих звичок в нашому житті                                  4 Учні повинні знати:

– поняття «корисні» та «шкідливі» звички, їх роль в нашому житті;

– негативний вплив на організм підлітка алкоголю, наркотиків, паління;

–  види залежності та форми роботи із залежністю.

Учні повинні вміти:

– вирізняти звички, що можуть викликати залежність та пропагувати здоровий спосіб життя.

18. Звички корисні та шкідливі 1
19. Паління 1
20. Специфіка психічної залежності від алкоголю 1
21. Наркотики та наркотична залежність 1
  Розділ 6. Психологія і право                                     3 Учні повинні знати:

– термінологію та види насильст-ва, торгівля людьми, поняття гендеру та гендерних взаємовідносин;

–   основні правила безпечної поведінки;

– психологічні та соціальні відмінності між чоловіками та жінками

Учні повинні вміти:

– застосовувати правила безпечної поведінки в екстремальних ситуаціях;

– враховувати інтереси  обох соціально-статевих груп суспільства.

22. Як обминути лихо 1
23. Порушення прав дітей: експлуатація та торгівля 1
24. Гендерні аспекти спілкування 1
Розділ 7. Суспільство та індивід                                    2 Учні повинні знати:

– основні поняття та терміни: суспільство, індивід, індивідуальність, соціологічне опитування;

– взаємовплив суспільства та індивіда.

Учні повинні вміти:

– проводити соціологічне опитування;

– знаходити контакт з різними людьми.

25. Взаємовплив суспільства та індивіда 1
26. Соціологічне опитування 1
  Розділ 8. Способи конструктивного вирішення конфліктів                                8 Учні повинні знати:

– основні поняття та терміни: конфлікт, самооцінка та види самооцінки, людська гідність, комунікабельність, успішне спілкування;

– переваги конструктивного спілкування в конфліктних ситуаціях;

Учні повинні вміти:

–  використовувати набуті знання у повсякденному житті;

–  конструктивно вирішувати конфліктні ситуації та вміти знаходити оптимальний рівень контакту з людьми.

27. Конфлікт 1
28. Роль самооцінки в конфліктній ситуації 1
29. Як полюбити себе 1
30. Мистецтво конструктивного спілкування 1
31. Правила активного слухання 1
32. Наша різноманітність 1
33. Контроль над власними емоціями 1
34. Стилі поведінки у конфліктній ситуації 1
35. Підсумкове заняття 1

Програма факультативу

Вступ. Знайомство з психологією (1 год)

Що вивчає наука „психологія”? Предмет, мета, завдання курсу. Про користь знань з психології в нашому житті. Розробка правил поведінки на заняттях.

Розділ 1. Особливості розвитку особистості (8 год)

1.1. Поспілкуємось про психічні процеси. Хто така Мнемозина. Перевіримо наскільки хороша наша пам’ять. Як покращити пам’ять.

1.2. Розвиваємо увагу. Тест на розподіл і об’єм уваги.

1.3. Розвиток мислення. Типи мислення.

1.4. Емоції та почуття. Емоційна сфера. Форми переживання почуттів. Від емоцій до настрою. Зв’язок емоцій з психічними процесами.

1.5. З чого починається „Я”? Спадковість Гіппократа. Тест „Домінуючий тип темпераменту”

1.6. Що таке особистість? Вправа на самопізнання.

1.7. Що ж таке характер? „Посієш звичку – пожнеш характер”. Чинники, що впливають на формування характеру. Моральні якості особистості. Тест на визначення типу характеру.

1.8. Духовний розвиток молодої особистості. Формування вищих духовних потреб. Краса і духовність.

Розділ 2.  Статеве дозрівання та здоровий спосіб життя (2 год)

2.1. Коли і як дозрівають дівчата. Спадковість. Що відбувається з тобою і в якій послідовності. Цікава математика. Про проблеми. Що таке менструальний цикл і звідки беруться діти? Особиста гігієна та здоровий спосіб життя. Потаємні питання. Як бути красивою? Що ж таке жіночність.

2.2. Коли і як дозрівають хлопчики. Спадковість. Що відбувається з тобою і в якій послідовності. Особиста гігієна та здоровий спосіб життя. Твоє призначення у житті. Стосунки з дівчатами.

Розділ 3. Стосунки між підлітками обох статей (4 год)

3.1. Шлюб: яким чудовим і поганим він може бути, і як на нього впливають наші рішення щодо статевого життя до шлюбу.

3.2. Фізичні наслідки статевого життя до шлюбу.

3.3. Емоційні наслідки статевого життя до шлюбу. Коротке оповідання. Список наслідків. Правда та вигадки про секс до шлюбу.

3.4. Товариськість. Вчимося товаришувати. Етика дружніх взаємовідносин. Тест „Чи товариська ти людина?”

Розділ 4. Умови успішного розвитку колективу (2 год)

4.1. Правила ведення групового обговорення. Яким би ви хотіли бачити свій клас в ідеалі? Обговорення і розподіл ролей. Необхідні умови для існування особливої навчальної спільноти.

 Розділ 5.  Роль корисних та шкідливих звичок в нашому житті (4 год)

5.1. Звички, що можуть зробити нас вільними, або навпаки – поневолити. Звички, що виховують майстерність та розвивають мислення. Звички, що можуть обмежувати.

5.2. Паління. Вплив тютюнопаління на психічний та фізичний стан людини. Причини паління.

6.3. Специфіка психічної залежності від алкоголю. Форми роботи із залежністю.

6.4. Наркотики та наркотична залежність. Переваги життя без наркотиків.

Розділ 6. Психологія і право (3 год)

6.1. Основні правила безпечної поведінки.

6.2. Визначення проблеми торгівлі людьми, термінологія. Порушення прав дітей: експлуатація та торгівля.

6.3. Поняття гендеру. Гендерні взаємовідносини.

Розділ 7.  Суспільство та індивід (2 год)

7.1. Люди подібні і люди різні. Визначення поняття „індивід”. Як впливає суспільство на індивіда? Вплив індивіда на суспільство.

7.2. Соціологічне опитування. Що це таке і чи корисно це для мене?

Розділ 8. Шляхи конструктивного вирішення конфліктів (8 год)

8.1. Конфлікт.  Вступ. Визначення  терміну «конфлікт». Конфлікти в нашому житті.  Причини конфліктів у школі та класному колективі.

8.2. Роль самооцінки в конфліктній ситуації. Позитивна самооцінка. Тест на самооцінку. Вправа на підвищення самооцінки.

8.3. Як полюбити себе. Позитивне ставлення до життя. Повага до інших. Обговорення віршів і висловлювань. Поняття людської гідності.

8.4. Як відбувається процес комунікації між двома людьми. Основи спілкування. Успішне спілкування. Обговорення «Як я слухаю людину?». Правила активного слухання. Повчальне і моралізаторське ставлення в активному  слуханні.

8.5. Наша різноманітність. Здобуття навичок Я- повідомлення. Як позитивно виявляти ставлення до людини чи її вчинків. Обговорити висловлювання і визначити яке з них допоможе людині залагодити конфлікт. Мистецтво говорити компліменти. Вправа „Чарівний стільчик”.

8.6. Контроль над власними емоціями. Як керувати своїми почуттями під час спілкування. Контроль власного страху і роздратування. Вправа на зняття стресу.

8.7. „Важкі” люди. Як з ними спілкуватись. Як самими не бути „важкими” людьми. Шляхи виховання позитивної поведінки.

8.8. Вибір найкращого стилю поведінки у конфліктній ситуації. П’ять основних методів розв’язання конфліктів.

Підсумкове заняття. Рефлексія заняття

Що корисного я для себе почерпнув(ла) при  відвідуванні занять? Що сподобалось? Що не сподобалось? Як отримані мною знання я можу застосувати в житті?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використана література

 1. Безпальча Р. Проведення профілактичної роботи у школах з проблеми ВІЛ/СНІДу [ Текст ] / Р. Безпальча. – К. : 2006. – С. 3-33.
 2. Безпальча Р. Шляхи мирного розв’язання конфліктів у школі [ Текст]  – Т. : 2001. – с. 4-67.
 3. Вінда О. В., Коструб О. П., Сомова І. Г. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків. – К., 2004. – С. 37-299.
 4. Ковалева Г. Психология хандры, или выход есть. – М. : АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2002. – С. 73-113.
 5. Левченко К. Б., Удалова О. А. Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей. – К. : Міленіум, 2005 с. 93-176.
 6. Либин А. В. Дифференциальная психология. – М., 2000. – С.113-409.
 7. Семечкин Н. И. Социальная психология. – СПб. : Питер, 2004. – С. 78-356.
 8. Форбз Т. Майбутнє починається сьогодні. – Міжнародний шкільний проект, 2007. – С. 81-262.